Der Bavebter Yidyidn!

ver iz a bavebter yid? vos heyst yidishkayt in der elektronisher tekufe? lomir arumredn, baloykhtn, bashraybn dem inyen in di ale tifenishn zayne. ikh zukh manuskriptn kol-haminem far a yidisher vebzhurnal vos zol heysn "der bavebter yid." ir shraybt af yidish? ir heybt nor on? iz shikt tsu ale ayere zakhn: lider, dertseylungen, pyeses, romanen--hoykhe beletristik tsi niderikste shund, s'geyt mir nisht on. vos far a tematik? vos zol nisht zayn. ober shikt! kol yisroyl yesh lohem kheylek in dem zhurnal.

der zhurnal vet mirtshem elektronish dershaynen af a bazundern vebplats ale dray khadoshem, oysgezetst loytn bestn internetishn shteyger. der redaktor iz dervayl ani-hakotn nor ikh zukh alemol hilf. manuskriptn megn tsugeshikt vern oder transkribirterhayt, oder mit unikod tsum untn-farshribenem adres; di hartlinike onhengers fun papir megn avade oykh shikn mit der shleppost.

sholem berger
shleppost: Z. Berger/ 435 East 30th #1410/ NY, NY 10016-8304
telefon: (212) 696-4317

tekhnisher redaktor: refoyl finkel (on dem untershtrikh)